1.Natalya Kuzhel
2.Anastasiya Popova
3.Sergey Popov
4.Artem Popov
5.Alexanddr Khvan
6.Vladlen Kravchenko
7.Alexandra Shashkova
8.Matvey Starikov
9.Kamila Togambayeva
10.Ayan Zhumatayev
11.Dana Smagulova

Невостребованные до настоящего момента:
1.Элина Щенятская
2.Ramina Bexultanova
3.Yevgeniy Tsymbalyuk
4.Nabilya Abisheva
5.Михаил Кузьмицкий
6.Варвара Петроченко